Tak wyglądała nasza szkoła kiedyś.

Tak wygląda dziś.Moja Szkoła

Szkoła to dla mnie, duży budynek,

w którym jest wrzawy, hałasu tyle!

Szkoła to także nauczyciele,

którzy codziennie robią tak wiele.

Bo wszystkie nawet trudne zadania,

stają się zawsze prostymi dla nas.

Szkoła to także i my uczniowie

zdobywający wiedzę na co dzień.

By życie było dla nas łatwiejsze,

by żaden problem nas nie przerastał,

abyśmy zgodnie mogli powiedzieć,

że szkoła to nasz najlepszy jest

Wychowawca.

Karolina Styrnik kl. IV


Historia Szkoły Podstawowej w Brzostówce

opracowana przez M.Krzewską I. Łukasiewicz i O.Onyszko,

Nasza szkoła to ponad 100 lat historii i tradycji. To miejsce szczególne,

w którym zdobywało wiedzę i uczyło się patriotyzmu kilka pokoleń mieszkańców Brzostówki i Wólki Zawieprzyckiej.

Jej początek  datuje się na rok 1907. Wtedy to dwie rodziny : Gryziów i Bartkowiczów  przekazały działkę oraz materiał na wybudowanie budynku.

Tak rozpoczęła się budowa pierwszej drewnianej szkoły na terenie Brzostówki.

Z powodu zbliżającej się I Wojny  Światowej budynek nie został ukończony. W tym okresie nauczyciel  A.Wlazły uczył  w domu prywatnym.

Pierwszą nauczycielką pracująca w szkole była  pani Janina Paprocka.

W latach 1919-1924 szkołą zarządzał kierownik Jan Zygan, a zajęcia prowadziły dwie nauczycielki: Kazimiera Zygan i Janina Wiśniewska.

W 1924r. pracę w szkole rozpoczęły panie: Kazimiera Zapałowicz i Józefa Grzecówna. Kierownikiem szkoły został Konstanty Zapałowicz, który zarządzał placówką do 1958r.

W momencie przejęcia szkoły przez w/w kierownika budynek znajdował się w opłakanym stanie. Wymagał  gruntownego remontu i doposażenia w pomoce naukowe.

Dlatego też w 1925r, uczniowie wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną wystawili ,,Betlejem Polskie?, dochód z przedstawienia przeznaczono na zakup pomocy szkolnych i wyposażenia strażackiego.

W 1925r. do szkoły uczęszczało 138 uczniów.

Na początku września 1926r. przeprowadzono zbiórkę pieniędzy, za które zakupiono książki do biblioteki szkolnej.

W okresie międzywojennym każdy początek roku szkolnego poprzedzało uroczyste nabożeństwo w kościele parafialnym w Ostrowie Lubelskim.

W latach 1927-1935 w miesiącu marcu uroczyście obchodzono imieniny Marszałka Polski ?Józefa Piłsudskiego. W tym czasie organizowano także akademie upamiętniające święta państwowe-Konstytucję 3 Maja i Odzyskanie Niepodległości -11 Listopada.

18 września 1929r. w czasie pożaru wsi spłonął drewniany budynek szkoły  wraz  z mieszkaniem kierownika, wyposażeniem szkoły i księgami szkolnymi.Przerwa w nauce trwała dwa miesiące.

W listopadzie wznowiono zajęcia, które odbywały się w jednym wynajętym lokalu w wiosce.W szkole nie było podstawowych mebli i żadnych pomocy dydaktycznych .

Dzięki staraniom kierownika szkoły zrobiono kilka nowych ławek, kilkanaście wypożyczono ze szkół sąsiednich, zakupiono 2 tablice, stół i szafę, by uczniowie mogli kontynuować  naukę.

19 czerwca 1932r. Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego zmieniło stopień organizacyjny szkoły z 3 klasowej na 2 klasową.

1 września 1933r. odbyło się zebranie rodziców podczas, którego podjęto uchwałę o odbudowie szkoły. W dniu 9 września 1935r. przewodniczący wystąpił z prośbą do Inspektoratu Szkolnego w Lublinie o pozwolenie na budowę szkoły II stopnia. Następnie 9 października 1935r. został powołany Komitet Budowy Szkoły na czele, którego stał Tomasz Jemielniak.

Dwa lata później 10 czerwca 1937 roku położono fundamenty pod przyszłą placówkę. Materiał został zakupiony za pieniądze uzyskane z odszkodowania po spalonej szkole. Miejscowa ludność aktywnie włączyła się w budowę nowej szkoły.

22 sierpnia 1937r. nowy budynek został poświęcony przez księdza proboszcza Kalinowskiego.W latach 1938-1939 trwały prace wykończeniowe.

Wybuch II wojny Światowej spowodował zmianę nauczanych przedmiotów. Okupant  zabronił nauki  języka polskiego, historii i  geografii. Nauczyciele z narażaniem życia uczyli tych przedmiotów nielegalnie. Zamiast nauki języka ojczystego wprowadzono pismo niemieckie,, STER??.Jesienią 1940r. wieś nawiedziła epidemia tyfusu plamistego, chorobę tą przynieśli sowieccy jeńcy wojenni. Wiele dzieci zachorowało na tą ciężką, śmiertelną chorobę.

W 1942r. władze okupacyjne nie przydzielały opału dla szkół. Pomimo tej sytuacji nauka odbywała się bez żadnej przerwy, ponieważ opał zbierano od mieszkańców Brzostówki.

W czasie trwającej wojny nauczyciele ukrywali się przed Gestapo. Był to najtragiczniejszy okres podczas okupacji. Podczas zajęć lekcyjnych nauczyciele w obawie przed żołnierzami niemieckimi, stawiali uczniów na straży. Noce były również niebezpieczne, wszyscy czuwali. Pomimo zmęczenia uczniowie chętnie przychodzili na lekcje, a nauczyciele z narażeniem życia prowadzili zajęcia. Dzieci oprócz zajęć dydaktycznych zbierały również zioła lecznicze, którymi leczono rannych Polaków.

W  1943r. w budynku szkoły przez kilka dni kwaterowała  niemiecka żandarmeria.

W tym czasie Niemcy zdewastowali szkołę i zniszczyli wiele pomocy.

21 lipca 1944r. młodzież pod opieką nauczycieli rozbroiła ostatnich niemieckich żołnierzy. Brzostówka oraz okolice zostały wyzwolone .

W latach 1944-1946 nauka w szkole odbywała się na dwie zmiany, ponieważ obowiązek szkolny obejmował dużą liczbę uczniów.

24 marca 1946r. podczas ogromnej wichury został uszkodzony dach na budynku szkolnym.

Rok szkolny 1948-49 zakończył edukację dzieci w szkole 6 ?letniej. W tym czasie do szkoły uczęszczało około 191 uczniów.

Od 1949r. uczniowie pobierali naukę w szkole 7-klasowej.W szkole uczyło się około 204 uczniów, wśród nich były dzieci z Wólki Zawieprzyckiej i  Nowej Wsi.

Od 1947r. w szkole nie obchodzono uroczystości związanych z 3 Maja i 11 Listopada.Od tego roku zaczęto organizować akademie związane z 1 Maja, Wyzwoleniem Warszawy i Rocznicą Rewolucji Październikowej.

25 listopada 1947r. uczniowie wystawili baśń pt.,, Jaś i Małgosia?, dochód uzyskany ze zbiórki pieniędzy przeznaczono na odbudowę zniszczonej Warszawy.

Od 1949r. uczniowie nie brali już udziału w nabożeństwach rozpoczynających rok szkolny ,zamiast tego wysłuchiwali przemówień przedstawicieli PZPR.

W latach 1947-1950 przeprowadzono gruntowny remont szkoły.

W 1953r. rozpoczęto porządkowanie boiska szkolnego. Wykonano boisko do siatkówki i dwóch ogni. Ponadto ogrodzono cały teren szkolny.

W dniu 20 września 1959r. w szkole odbyło się uroczyste pożegnanie pana Konstantego Zapałowicza, który pełnił funkcję kierowniczą przez 35 lat. Zasłużony,emerytowany kierownik szkoły przeniósł się do rodzinnego Przemyśla.

W latach 1959-1965 kierownikiem szkoły był pan Józef Jemielniak.

Od 1965r. kierowanie szkołą powierzono panu Marianowi Bieleckiemu.

Pan Bielecki zarządzał placówką przez kolejne 24 lata.

Od  1966r. uczniowie pobierali edukację w szkole 8-klasowej.

W  latach 1971-1973 rozbudowano szkołę. W miejsce pieców kaflowych wstawiono centralne ogrzewanie.

Dziesięć lat później w budynku szkoły została umieszczona Biblioteka Publiczna.

W 1991r. do szkoły ponownie powróciła nauka Religii.

W 1995r. budynek szkolny został podłączony do wodociągu. W roku szkolnym 1999/2000 uruchomiona została 6-letnia Szkoła Podstawowa.

Uczniowie, którzy w dotychczasowej strukturze byli w klasie VII zaczęli naukę w I klasie gimnazjum w Woli Sernickiej. Natomiast uczniowie klasy VIII kontynuowali kształcenie według dotychczasowego systemu.

W 2000r. pani dyrektor Emelda Onak rozpoczęła remont szkoły. Wybudowano wtedy nowe szatnie i toalety. Ponadto wymieniono część okien. W kolejnym roku wykonano remont całej podłogi na dolnym korytarzu. Rok później wykonano chodnik przy szkole od strony zachodniej oraz dokończono wymianę okien.

W październiku 2001r. naszą szkołę odwiedził  ks. biskup Henryk Tomasik, który spotkał się z uczniami i nauczycielami naszej placówki.

W kolejnych latach szkoła przechodziła kolejne remonty i inwestycje.

W roku szkolnym 2009/2010 podjęto starania o nadanie szkole imienia Jana Pawła II. Uroczystość odbyła się 10 maja 2012r. Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem Krzysztofa Hetmana ? Marszałka Województwa Lubelskiego.

Obchody nadania imienia rozpoczęła Eucharystia pod  przewodnictwem Zbigniewa Kiernikowskiego - Biskupa Siedleckiego.

Pasterza Diecezji Siedleckiej powitali: Małgorzata Krzewska ? dyrektor szkoły, pan Michał Lato- przedstawiciel rodziców oraz uczniowie: Monika Tołubińska i Hubert Grzyb.

Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Biskup poświęcił  sztandar szkoły.

W skład pocztu sztandarowego weszli następujący rodzice: pan Michał Woźniak oraz panie Agnieszka Woźniak i  Agnieszka Jóźwiak.

Potem wszyscy w uroczystym  przemarszu  udali się do szkoły, gdzie odbyły się dalsze uroczystości.

Po dotarciu na miejsce ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski  uroczyście  dokonał poświęcenia tablicy upamiętniającej to wielkie wydarzenie..

Aktu  odsłonięcia tablicy dokonali: Krzysztof Babisz -Lubelski Kurator Oświaty, Stanisław Marzęda -Wójt Gminy Serniki, Małgorzata Krzewska-Dyrektor Szkoły  oraz Agnieszka Wróbel przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.

Następnie pani dyrektor Małgorzata Krzewska powitała wszystkich gości, wygłosiła przemówienie, w którym nawiązała do ponad  stuletniej historii szkoły, do osoby patrona i zadań wynikających z przyjęcia Jego imienia.

Po wypowiedzi dyrektor szkoły głos zabrała pani Monika Baran ? Przewodnicząca Rady Gminy Serniki. Odczytała uchwałę nadającą szkole imię Jana Pawła II.

W dalszej części wystąpił pan Stanisław Marzęda Wójt Gminy Serniki.

Kolejnym punktem programu było wbicie gwoździ do sztandaru szkoły. Uczyniły to następujące osoby:

ks. Zbigniew Kiernikowski - Biskup Siedlecki,

w imieniu Krzysztofa Hetmana ? Marszałka Województwa Lubelskiego pani Janina Biegalska,

Krzysztof Babisz ? Lubelski Kurator Oświaty,

ksiądz Marek Antonowicz - Proboszcz Parafii  Brzostówka,

Stanisław Marzęda - Wójt Gminy Serniki,

Monika Baran - Przewodnicząca Rady Gminy Serniki, emerytowani dyrektorzy naszej szkoły:

Marian Bielecki-  były dyrektor szkoły

Krystyna Woźniak- były dyrektor szkoły

Leonarda Jazgarska ? były dyrektor szkoły

Oksana Onyszko w imieniu nieobecnej pani Emeldy Onak- byłej dyrektor szkoły

Jarosław Kuna - emerytowany nauczyciel,

Teresa Małyska- przedstawicielka Grona Pedagogicznego

Beata Lato -Przewodnicząca Rady Rodziców

Agnieszka Wróbel- Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

Małgorzata Krzewska -  obecna dyrektor szkoły.

Potem nastąpiło przekazanie sztandaru.

Pani Beata Lato - Przewodnicząca Rady Rodziców przekazała sztandar  pani Małgorzacie Krzewskiej- dyrektor szkoły, która wręczyła go uczniom szkoły.

Poczet uczniowski reprezentowali: Jakub Małyska, Agnieszka Wróbel i Magdalena Nowosacka.

Później dokonano uroczystej prezentacji sztandaru. Po jego demonstracji  przedstawiciele klas złożyli uroczyste ślubowanie.

Poszczególne klasy reprezentowali:  Przemek Waśkowicz, Monika Tołubińska, Katarzyna Grzegorczyk, Mateusz Kaczor, Krystian Onyszko i Aleksandra Lato oraz Jagoda Jemielniak.

W  dalszej części uroczystości zaproszeni goście wysłuchali montażu słowno ?muzycznego wykonanego przez uczniów, rodziców i nauczycieli szkoły. Występ został przygotowany przez pana Adama Krzewskiego  i panie: Dorotę Misztal i Annę Sobolewską.

Zawierał poezję Jana Pawła II i fragmenty Jego wypowiedzi, które były przeplatane utworami muzycznymi.

Po akademii  wielu zaproszonych gości zabrało głos i przekazało na  ręce pani dyrektor listy gratulacyjne i upominki.

Na zakończenie  laureatom gminnego konkursu:

-plastycznego pt. ,,Jan Paweł II i dzieci'' oraz

-  literackiego pt.,, List z Polski do Jego Świętobliwości Jana Pawła II?? wręczono nagrody.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i pamiątkowe książki.

Po części oficjalnej goście  zwiedzili szkołę, wpisali się do księgi gości, obejrzeli wystawy poświęcone Janowi Pawłowi II ,zapoznali  się z  historią naszej placówki , obejrzeli kroniki, wystawy prac konkursowych  oraz  udali się na obiad przygotowany przez rodziców.

Dzień 10 maja  2012r. zapisał  się złotymi  literami w historii naszej szkoły. Jest to dla nas zaszczytne wyróżnienie i źródło mobilizacji do jeszcze lepszej pracy edukacyjnej oraz wychowawczej.

Obecnym dyrektorem szkoły jest pani Małgorzata Krzewska. W szkole jest 7 oddziałów (klas), do których uczęszcza 99 uczniów.  Szkoła zatrudnia 15 pracowników w tym 12 nauczycieli.

Kierownicy i dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Brzostówce

Jan Zygan         1919-1924

Konstany Zapałowicz     1924-1959

Józef Jemielniak       1959-1965

Marian Bielecki       1965-1989

Leonarda  Jazgarska     1989-1991

Krystyna Woźniak        1991-1997

Emelda Onak      1997-2008

Małgorzata Krzewska     2008-nadal

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzostówce

Brzostówka 88
lubelskie
21-107 Serniki

Email: brzostowka.szkola(at)wp.pl
Telefon: 81 851 06 34

http://www.spbrzostowka.pl